ALGEMENE VOORWAARDEN

Door invulling en verzending van het (internet)inschrijfformulier en/of aankopen van onze producten gaat men akkoord met de algemene voorwaarden behorend bij de opleidingen en workshops aangeboden door Train the Trainers B.V.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

Train the Trainers, gevestigd te Rotterdam, Oostmaaslaan 393, 3063 AX, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer:24391605.

workshop/opleiding/training overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment van schriftelijke aanmelding van de deelnemer bij een workshop/opleiding/training van Train the Trainers. Hierdoor verbindt Train the Trainers zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Train the Trainers aangeboden en door hen georganiseerde workshop/opleiding/training.

Deelnemer: De partij met wie Train the Trainers een workshop/opleiding/training overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Train the Trainers. De deelnemer, die een workshop of opleiding/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelden van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling en verplichtingen Workshops, opleidingen en trainingen

 1. De betaling geschiedt voordat de workshop/opleiding/training plaatsvindt. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen vòòr aanvang van de workshop/opleiding/traning.
 3. c. Train the Trainers heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel de door deelnemer aangewezen deelnemer aan een workshop/opleiding/traning te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. De examen- en reisgelden in verband met deelname aan een cursus zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De reiskosten dienen door de deelnemer zelf bekostigd te worden.
 5. De behaalde resultaten in geval van eindtoetsen zijn definitief en niet aanvechtbaar.

Artikel 4 Wijzigingen of uitsluiting door Train the Trainers.

 1. Train the Trainers heeft het recht de workshop/opleiding/training op te zeggen, indien zeven dagen voor aanvang van de workshop/opleiding/training het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de workshop/opleiding/training.
 2. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Train the Trainers zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Train the Trainers aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de deelnemer.
 3. c. Indien de oorzaak van de wijziging aan Train the Trainers kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Train the Trainers. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
 4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/opleiding/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Train the Trainers van de workshop/opleiding/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5 Wijzigingen of uitsluiting door deelnemer – Annuleringsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat deelnemer de geboekte workshop/opleiding/training moet annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk. De kosten voor de deelnemer zijn als volgt:

 1. Annuleren is mogelijk tot 14 dagen vòòr de opleiding en er wordt €25,00 administratiekosten berekend.
 1. Bij annulering binnen 7 dagen vòòr aanvang of tijdens de opleiding vindt geen restitutie plaats.

Wel kunnen de cursusdagen eenmalig worden doorgeschoven naar een andere editie.

 1. c. Indien nog voor start van de opleiding, kan deelnameovergedragen worden aan een andere persoo De aanmelder, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk

aansprakelijk tegenover Train the Trainers voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/congressom.

 1. Wanneer de deelnemer na aanvang van de training of tijdens de duur van de cursus, deelname beëindigd of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tegoed of verplaatsing/vervanging. Wel kan in overleg met Train the Trainers besloten worden de cursus tijdens een latere editie te hervatten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Train the Trainers

 1. Train the Trainers, haar medewerkers of trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/opleiding/training.
 2. Er is sprake van overmacht als: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. c. Indien de workshop/opleiding/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Train the Trainers zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
 4. Indien Train the Trainers aansprakelijk is voor derving van workshop/opleiding/training, bedraagt de vergoeding gelijkwaardig aan de waarde vertegenwoordigd van de workshop/opleiding/training.

Dit wordt uitgekeerd in een tegoed voor toekomstige deelname aan een workshop/opleiding/training.

Artikel 7 Prijswijziging

Train the Trainers behoudt zich de vrijheid voor de workshop/opleiding/training- gelden en Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Train the Trainers, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/opleiding/training schriftelijk gemotiveerd worden ingediend bij Train the Trainers.
 3. c. De deelnemer krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een reacti
 4. Alle nodige inzet zal door Train the Trainers aangewend worden om tot een bevredigend resultaat voor deelnemer te komen.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Train the Trainers betreffende deelname of opdracht tot het houden van workshop/opleiding/training en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Train the Trainers.
 3. c. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Train the Trainers, behoudens hogere voorziening.